Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

 1. Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden.
 2. Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan.
 3. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.
 4. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling.
 5. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen 5 dagen volgend op de ontvangst der goederen, bij onze firma ingediend worden.
 6. Alle facturen zijn betaalbaar te 9240 Zele, België.
 7. Behoudens tegenstrijdige bepaling, mogen onze agenten of vertegenwoordigers het bedrag van de factuur niet incasseren.
 8. Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper.
 9. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar binnen 30 dagen na datum factuur.
 10. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2 % met een minimum van 12 %.
 11. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behoudt de verkoper zich het recht voor het bedrag van de factuur met 15% te verhogen, met minimum van 125 €.
 12. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 13. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van de verkoper op een schadevergoeding van minimaal 25%.  De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
 14. Indien het vertrouwen van de verkopers in de kredietwaardigheid van de kopers geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de kopers en/of aanwijs- bare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de kopers aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden de verkopers zich het recht voor van de kopers geschikte waarborgen te eisen.  Indien de kopers weigeren hierop in te gaan, behouden de verkopers het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.
 15. Onverminderd ‘s kopers risico met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederkoop.
 16. In geval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons ten titel van pand alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.
 17. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoor- waarden.
 18. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheids- rechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwens- straat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax. 050/45.60.74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Boomkwekerij Zele : Veldeken 44, A bus 2, 9240 Zele | Tel. : 052 44 94 19

Boomkwekerij Zelzate : Akker 18, 9060 Zelzate 

BTW: BE 0685.495.634

© Greentraders 2020 | Disclaimer | webdesign Nonius bvba

FIT_EntiteitslogoVerticaal_EN
Vignet MPS-ABC NL-800601